રોબોટ અને ગ્રિપર

 • પાંચ ધરી સર્વો સંચાલિત રોબોટ

  પાંચ ધરી સર્વો સંચાલિત રોબોટ

  અમે સુરક્ષિત અને કાર્યક્ષમતા દ્વારા ફાઇવ એક્સીસ સર્વો ડ્રિવન રોબોટને સમર્થન આપીએ છીએ, જે 3600T ની નીચે ક્લેમ્પિંગ ફોર્સ સાથે ઈન્જેક્શન મોલ્ડિંગ મશીનો માટે યોગ્ય છે.આ મેનિપ્યુલેટરનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે ઈન્જેક્શન મોલ્ડિંગ દરમિયાન તૈયાર ઉત્પાદનો અને ડિગ્રેડેડ સામગ્રીને બહાર કાઢવા માટે થાય છે.
 • ત્રણ ધરી સર્વો સંચાલિત રોબોટ

  ત્રણ ધરી સર્વો સંચાલિત રોબોટ

  અમે સુરક્ષિત અને કાર્યક્ષમતા દ્વારા થ્રી એક્સીસ સર્વો ડ્રિવન રોબોટને સપોર્ટ કરીએ છીએ, જે 3600T ની નીચે ક્લેમ્પિંગ ફોર્સ સાથે ઈન્જેક્શન મોલ્ડિંગ મશીનો માટે યોગ્ય છે.આ મેનિપ્યુલેટરનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે ઈન્જેક્શન મોલ્ડિંગ દરમિયાન તૈયાર ઉત્પાદનો લેવા માટે થાય છે.
 • IMM1300-2400T સર્વો રોબોટ

  IMM1300-2400T સર્વો રોબોટ

  અમે સર્વો રોબોટને સલામત અને કાર્યક્ષમતા દ્વારા સપોર્ટ કરીએ છીએ, જે 1300T-2400T વચ્ચે ક્લેમ્પિંગ ફોર્સ સાથે ઈન્જેક્શન મોલ્ડિંગ મશીનો માટે યોગ્ય છે.આ મેનિપ્યુલેટરનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે ઈન્જેક્શન મોલ્ડિંગ દરમિયાન તૈયાર ઉત્પાદનો અને ડિગ્રેડેડ સામગ્રીને બહાર કાઢવા માટે થાય છે.
 • IMM850T-1300T સર્વો રોબોટ

  IMM850T-1300T સર્વો રોબોટ

  અમે સર્વો રોબોટને સલામત અને કાર્યક્ષમતા દ્વારા સપોર્ટ કરીએ છીએ, જે 850T-1300T વચ્ચે ક્લેમ્પિંગ ફોર્સ સાથે ઈન્જેક્શન મોલ્ડિંગ મશીનો માટે યોગ્ય છે.આ મેનિપ્યુલેટરનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે ઈન્જેક્શન મોલ્ડિંગ દરમિયાન તૈયાર ઉત્પાદનો અને ડિગ્રેડેડ સામગ્રીને બહાર કાઢવા માટે થાય છે.